Privacy Policy

Afrikaans

Who we are?

Our website address is: https://www.welvaartwetenskap.co.za/blog.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights do you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Afrikaans

Privaatheidsbeleid

Wie ons is

Ons webwerf-adres is: https://www.welvaartwetenskap.co.za/blog.

Kommentaar

Wanneer besoekers kommentaar op die webwerf laat, versamel ons die data wat in die kommentaarvorm getoon word, en ook die besoeker se IP-adres en blaaiergebruikeragentstring om spam-opsporing te help.

‘N Anonieme string wat uit jou e-posadres geskep is (ook ‘n hash genoem) kan aan die Gravatar-diens verskaf word om te sien of jy dit gebruik. Die Gravatar-diens se privaatheidsbeleid is hier beskikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van jou kommentaar, is jou profielfoto sigbaar vir die publiek in die konteks van jou kommentaar.

Media

As u beelde na die webwerf oplaai, moet u vermy om beelde op te laai met ingeboude liggingdata (EXIF GPS) ingesluit. Besoekers aan die webwerf kan enige liggingsdata van beelde op die webwerf aflaai en onttrek.

Koekies

As u ‘n opmerking op ons webwerf laat, kan u inteken om u naam, e-posadres en webwerf in koekies te stoor. Dit is vir u gemak sodat u nie weer u besonderhede hoef in te vul as u nog ‘n opmerking lewer nie. Hierdie koekies sal vir een jaar duur.

As u ons aanmeldbladsy besoek, sal ons ‘n tydelike koekie instel om te bepaal of u blaaier koekies aanvaar. Hierdie koekie bevat geen persoonlike data nie en word weggegooi wanneer jy jou blaaier sluit.

As u aanmeld, sal ons ook verskeie koekies opstel om u aanmeldinligting en u skermskermkeuses te stoor. Aanmeld koekies duur vir twee dae, en skerm opsies koekies duur vir ‘n jaar. As u ‘Onthou my’ kies, sal u aanmelding vir twee weke voortduur. As u uit u rekening aanmeld, sal die aanmeldkoekies verwyder word.

As jy ‘n artikel wysig of publiseer, sal ‘n bykomende koekie in jou blaaier gestoor word. Hierdie koekie bevat geen persoonlike data nie en dui eenvoudig die pos-ID aan van die artikel wat u pas geredigeer het. Dit verval na 1 dag.

Ingebedde inhoud van ander webwerwe

Artikels op hierdie webwerf kan ingebedde inhoud insluit (bv. video’s, beelde, artikels, ens.). Ingebedde inhoud van ander webwerwe tree op presies dieselfde manier op asof die besoeker die ander webwerf besoek het.

Hierdie webwerwe kan data oor u versamel, koekies gebruik, addisionele derdeparty-opsporing insluit en u interaksie met die ingebedde inhoud monitor, insluitend die opsporing van u interaksie met die ingebedde inhoud as u ‘n rekening het en by daardie webwerf aangemeld is.

Met wie ons u data deel

As jy ‘n wagwoordterugstelling aanvra, sal jou IP-adres by die terugstel-e-pos ingesluit word.

Hoe lank ons u data behou

As jy ‘n opmerking verlaat, word die kommentaar en sy metadata onbepaald behou. Dit is sodat ons enige opvolgkommentaar outomaties kan herken en goedkeur in plaas daarvan om dit in ‘n modereringstou te hou.

Vir gebruikers wat op ons webwerf registreer (indien enige), stoor ons ook die persoonlike inligting wat hulle in hul gebruikersprofiel verskaf. Alle gebruikers kan hul persoonlike inligting te eniger tyd sien, wysig of uitvee (behalwe dat hulle nie hul gebruikersnaam kan verander nie). Webwerfadministrateurs kan ook daardie inligting sien en wysig.

Watter regte het jy oor jou data

As u ‘n rekening op hierdie webwerf het, of kommentaar gelaat het, kan u versoek om ‘n uitgevoerde lêer te ontvang van die persoonlike data wat ons oor u hou, insluitend enige data wat u aan ons verskaf het. U kan ook versoek dat ons enige persoonlike data wat ons oor u hou, uitvee. Dit sluit nie enige data in wat ons verplig is om vir administratiewe, regs- of sekuriteitsdoeleindes te hou nie.

Waarheen ons u data stuur

Besoekers kommentaar kan nagegaan word deur middel van ‘n outomatiese spam opsporing diens.